HomeAbout UsDoctorsStaffContact Info

                              Veterinarian's Oath
Doctors:
William Kidd, DVM
Tuskeegee University Class of 1987

Margie Carter, DVM
AUCVM Class of 1989

Stacy Smith, DVM
AUCVM Class of 1997

Courtney Sherman, DVM
University of Tennessee Class of 2013

Mary Chorney-Carter, DVM
University of Illinois Class of 1987

Holly Andrews, DVM
AUCVM Class of 2003

Jennifer Storer, DVM
University of Tennessee Class of 2017